Tuesday, May 26, 2020

excel ใช้ countif นับเฉพาะยอดตัวเลขที่น้อยกว่า 0 หรือติดลบ

เคยไหมที่อยากนับจำนวนลูกค้าที่อายุมากกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ถ้าใช้ count เฉยๆก็จะนับรวมทั้งหมด หรือถ้า countif ก็จะนับได้แค่เงือนไขที่ไม่ซับซ้อน คราวนี้ถ้าต้องการนับอายุ 50-60 ปี เราจะพาไปชมตัวอย่างและวิธีที่ง่ายๆ ด้วยคำสั่ง countifs กัน


excell countifs
หลายคนคงเคยใช้ excel กับคำสั่ง count มาแล้วซึ่งคำสั่ง count คือคำสั่งสำหรับนับจำนวนใน cell ที่เราเลือก เช่น =COUNT(A2:A5) ก็จะได้เท่ากับ 4 หากมีข้อมูลใน A2 ถึง A5 ในคราวนี้หากเราต้องการให้นับเฉพาะตัวเลขที่มีค่าเป็นบวกหรือตัวเลขที่มีค่าเป็นลบก็สามารถทำได้เช่นกัน จากตัวอย่างข้อมูลในตารางนี้
ข้อมูล ยอด
a1 -256.61
a2 62.00
a3 399.39
a4 122.73
a5 205.26
a6 93.60
a7 591.83
a8 -517.96
a9 148.87
a10 -431.76
a11 -72.68
a12 -406.43
a13 159.39

ตารางด้านบนคือข้อมูลตัวอย่างที่มีข้อมูติดลบอยู่ 5 ข้อมูลหากต้องการนับเฉพาะตัวเลขติดลบหรือนับเฉพาะตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 0 ได้ด้วยคำสั่งนี้
=COUNTIF(B2:B14,"<0")นับเฉพาะค่าที่น้อยกว่า 0
=COUNTIF(B2:B15,">0")นับเฉพาะค่าที่มากกว่า 0 <0 0="" br="">


ข้อมูล ยอด
a1 -256.61
a2 62.00
a3 399.39
a4 122.73
a5 205.26
a6 93.60
a7 591.83
a8 -517.96
a9 148.87
a10 -431.76
a11 -72.68
a12 -406.43
a13 159.39
นับยอดติดลบ 5
นับยอดบวก 9


แล้วถ้าในกรณีที่เราจากนับเฉพาะค่าที่มากกว่า 0 และไม่เกิน 400 จะต้องทำอย่างไร ซึ่งใน Excel สามารถทำได้เช่นกัน ก่อนอื่นเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจจะของเรียงข้อมูลให้ดูง่ายตามนี้

ข้อมูล ยอด
a8 -517.96
a10 -431.76
a12 -406.43
a1 -256.61
a11 -72.68
a2 62.00
a6 93.60
a4 122.73
a9 148.87
a13 159.39
a5 205.26
a3 399.39
a7 591.83
นับยอดติดลบ น้อยกว่า 0 และไม่ติดลบเกิน 400 2
นับยอดบวก >0 และ น้อยกว่า 400 7

สามารถใส่คำสั่งได้ดังนี้
=COUNTIFS(B2:B14,">-400",B2:B14,"<0") นับยอดติดลบ น้อยกว่า 0 และไม่ ติดลบเกิน 400
=COUNTIFS(B2:B14,"<400",B2:B14,">0") นับยอดบวก >0 และ น้อยกว่า 400
** >-400 คือ มากกว่า -400 คือไม่เอายอดติดลบเกิน 400 นั่นเอง
<0 0="" br=""><0 0="" 400="" br=""><400>
นอกจากคำสั่งนับแล้วยังสามารถหายอดรวมได้เช่นกัน

ข้อมูล ยอด
a8 -517.96
a10 -431.76
a12 -406.43
a1 -256.61
a11 -72.68
a2 62.00
a6 93.60
a4 122.73
a9 148.87
a13 159.39
a5 205.26
a3 399.39
a7 591.83
ผลรวมยอดติดลบ น้อยกว่า 0 และไม่ติดลบเกิน 400 -329.29
ผลรวมยอดบวก >0 และ น้อยกว่า 400 1,118.56

จากตัวอย่างสามารถใช้คำสั่งได้ดังนี้
=SUMIFS(B2:B14,B2:B14,">-400",B2:B14,"<0") ผลรวมยอดติดลบ น้อยกว่า 0 และไม่ติดลบเกิน 400

=SUMIFS(B2:B14,B2:B14,"<400",B2:B14,">0") ผลรวมยอดบวก >0 และ น้อยกว่า 400<0 0="" 400="" br=""><400>

ตัวหนังสือชุดแรก B2:B14 คือชุดข้อมูลที่จะให้ excel รวมผลนั่นเองอาจจะเป็น cell อื่นก็ได้ เช่นสมมุติว่ามีข้อมูลอายุเราจะนับอายุรวมกันของคนที่มียอดตามเงื่อนไขด้านบนได้ดังนี้

ข้อมูล ยอด อายุ
a8 -517.96 15
a10 -431.76 20
a12 -406.43 25
a1 -256.61 22
a11 -72.68 31
a2 62.00 23
a6 93.60 45
a4 122.73 12
a9 148.87 16
a13 159.39 15
a5 205.26 35
a3 399.39 35
a7 591.83 38
ผลรวมอายุยอดติดลบ น้อยกว่า 0 และไม่ติดลบเกิน 400 53
ผลรวมอายุยอดบวก >0 และ น้อยกว่า 400 181

ใช้สูตรได้ดังนี้
=SUMIFS(C2:C14,B2:B14,">-400",B2:B14,"<0") ผลรวมอายุยอดติดลบ น้อยกว่า 0 และไม่ติดลบเกิน 400

=SUMIFS(C2:C14,B2:B14,"<400",B2:B14,">0") ผลรวมอายุยอดบวก >0 และ น้อยกว่า 400
<0 0="" br=""><0 0="" 400="" br=""><400><0 0="" 400="" br=""><400><0 0="" 400="" br=""><400>
จะมีเปลี่ยนสูตรแค่ข้อมูลชุดแรกเท่านั้นเอง ก็หวังว่าจะทำให้การใช้ excel ง่ายขึ้นนะครับ